Danh mục: Ý TƯỞNG THIẾT KẾ

Danh mục: Ý TƯỞNG THIẾT KẾ

Thiết kế là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong việc tạo ra một trang web thành công. Để thiết kế một trang web thành công, bạn cần phải có một ý tưởng tốt về cách thiết kế trang web của bạn. Một ý tưởng thiết kế web tốt bắt đầu bằng việc xác định mục tiêu của trang web của bạn. Bạn cần phải xác định rõ ràng mục tiêu của trang web của bạn và cách bạn muốn trang web của bạn được trình bày. Sau khi xác định mục tiêu của trang web của bạn, bạn cần phải xác định các yếu tố cần thiết để thiết kế trang web của bạn. Bạn cần phải xác định các trang web cần thiết, các tính năng cần thiết, các hình ảnh và các thành phần khác cần thiết để thiết kế trang web của bạn.